Maria Kobanenko
In Vitro Stability and Activity Studies of Phospholipid–Allocolchicinoid Conjugat
M.K. Kobanenko
D.S. Tretiakova
N.V. Antipova
E.S. Shchegravina
A.Yu. Fedorov
I.A. Boldyrev
E.L. Vodovozova
N.R. Onishchenko
mkobanenko4@gmail.com
comments powered by HyperComments